logo-geregistreerd.png facebook-logo.pngzoover-logo.png

ANBI
ANBI.pngMuseum Spakenburg is een ANBI, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling.
In verband hiermee worden hieronder de gegevens vermeldt die ten behoeve van deze status op onze website moeten staan.
 
Naam: Stichting Museum Spakenburg

RSIN nummer: 804573323

Contactgegevens: Stichting Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, 3752 AH Bunschoten-Spakenburg.
Banknummer: NL49RABO 0311 4354 24

Bestuurssamenstelling: voorzitter: H. van Diermen, secretaris: T. Koelewijn, penningmeester C. de Jong. 
Leden: mw. W. Blokhuis-Poort, mw. H. Kuis-Koelewijn, W. Koelewijn, mw. C. Hagelen.
 
Doelstelling: 
De doelstelling van de Stichting Museum Spakenburg is vastgelegd in de statuten en luidt:
‘Het inrichten, beheren en exploiteren van een museum, teneinde het cultuurhistorisch erfgoed van de woongemeenschappen in de gemeente Bunschoten te bewaren.’
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het exposeren, verzamelen, conserveren en bewaren van kledingstukken en voorwerpen met betrekking tot de lokale geschiedenis, de folklore en de volkskunst;
Het geven van voorlichting en informatie, alsmede de educatieve begeleiding van museumbezoekers;
Het vernieuwen van de kennis en het verlevendigen van de belangstelling met betrekking tot de klederdracht, de visserij, het boerenbedrijf, de ambachten en andere aspecten van de lokale historische cultuur.
 
Beleidsplan: 
Het beleid voor Museum Spakenburg is vastgelegd in het Beleidsplan 2015-2010. In dit beleidsplan is de visie en missie als volgt verwoord:
Missie en visie

Voor de komende beleidsperiode 2015-2020 is de missie van het museum als volgt geformuleerd:

Missie en visie

 Voor de komende beleidsperiode 2015-2020 is de missie van het museum als volgt geformuleerd:

Museum Spakenburg wil met behulp van de eigen collectie de geschiedenis en cultuur van de gemeente Bunschoten op aansprekende wijze laten (her-)leven en de verbondenheid van de bewoners met haar eigen omgeving in heden en verleden tonen, leren kennen en laten ervaren. Dit  door presentaties en demonstraties waarmee toeristen en inwoners van de gemeente Bunschoten worden geïnspireerd.

 Deze missie bevat drie kernaspecten:

1.      het cultuurhistorisch aspect;

2.      de wijze waarop de informatie wordt overgebracht, namelijk door middel van beleving en presentatie (zien, horen, weten, voelen);

3.      het museale aspect.

 Ad 1. De verbondenheid geeft niet alleen ‘het vastzitten aan’, maar geeft ook liefde en verknochtheid aan. Leren kennen staat voor de educatieve taak en het laten ervaren voor de beleving. Het museum wil het eigen karakter van de gemeente Bunschoten over brengen op de bezoeker, maar ook de afhankelijkheid van de elementen in het dagelijks leven en beroep. De verhalen over klederdracht, het boerenleven, visserij, visroken en tanen en de ondernemingsgeest van de bevolking, zijn de verbinding tussen heden en verleden.

 Ad 2. Bij mensen die dingen ervaren, blijft de kennis beter behouden en wordt er met plezier aan een museumbezoek teruggedacht. Het gaat om het ervaren en beleven als methode om de gewenste kennis en informatie over te brengen.

Ad 3. Het derde onderdeel betreft het museale aspect. Museum Spakenburg staat midden in de samenleving en brengt onderwerpen dichtbij de bezoekers. Hierbij is de internationaal overeengekomen gedragscode voor museale beroepsethiek (ICOM-definitie) het uitgangspunt en de norm. Het goed beheren en ontsluiten van de collectie en deze beschikbaar stellen aan het publiek is een basisvoorwaarde voor alles wat het museum onderneemt.

 Het complete beleidsplan is hierbij opgenomen.

Beloningsbeleid:
De Stichting Museum tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met enkele beroepskrachten en voorts met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de stichting, worden niet verstrekt. Wel kan aan vrijwilligers een vergoeding worden verstrekt die overigens niet hoger is dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoedingen.
 
Uitgeoefende activiteiten
 De activiteiten van het museum zijn beschreven in een Jaarverslag. Dit jaarverslag is op de website te raadplegen.

Financiële gegevens

Winst- en verliesrekening

 

2015

 

 

 

Netto omzet

 

44.717

Inkoopwarede van de omzet

 

4.005

Brutomarge

 

40.712

Overige bedrijfsopbrengsten

 

184.642

Som der Bedrijfsopbrengsten

 

225.354

 

 

 

Overige bedrijfskosten

159.151

 

Lonen en salarissen

49.718

 

Soc. Lasten en pensioenen

18.562

 

Afschrijvingen

3.089

 

Som der bedrijfskosten

 

230.520

Bedrijfsresultaat

 

-          5166

Rentebaten

1.906

 

Rentelasten

-565

 

Som der financiële baten en lasten

 

1.341

 

 

 

Resultaat Boekjaar

 

-          3.825

 

 

 

 

 

 

 

Balans

31-12-2015

 

 

 

 

Activa

 

 

Passiva

 

 

Vaste activa

 

 

Eigen vermogen

 

 

Inventaris

3.127

3.127

Alg. reserve

 

-528

 

 

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

Voorzieningen

 

 

Vorderingen

 

 

Overige voorzieningen

 

148.943

Handelsdebiteuren

2.645

 

 

 

 

Vorderingen

32.993

 

Kortlopende schulden

 

 

Belastingen/soc. Verzekeringen

9.667

 

Handelscrediteuren

2.723

 

Overlopende activa

29.770

 

Overlopende passiva

13.522

 

 

 

75.075

 

 

16.245

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

86.458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

164.660

Totaal

 

164.660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beleidsplan2015-2020.pdf 

jaarverslag2015.pdf